Zaznacz stronę

Język niemiecki

Język niemiecki w ,,Inspiracji”

Nauka języka niemieckiego rozpoczyna się w klasie III ( 2 godziny  w tygodniu).  Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne. Nacisk kładzie się na metodę komunikacyjną, dzięki której ćwiczone jest praktyczne użycie języka. Strategie i techniki realizowane w ramach tej metody, umożliwiają rozwinięcie u ucznia kompetencji komunikacyjnych takich jak: mówienie,  rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie.Częsta zmiana form socjalnych (praca samodzielna, w parach, w małych i dużych grupach) oraz form prowadzenia zajęć lekcyjnych (praca metodą stacji, metodą projektu) zapewnia urozmaicenie zajęć lekcyjnych, co wpływa dodatnio na zainteresowanie i koncentrację.

Zadaniem pierwszego etapu edukacji w języku obcym jest rozwijanie języka mówionego. Główny nacisk jest położony na umiejętność rozumienia ze słuchu i reagowania na usłyszane wypowiedzi, oraz rozumienie znaczenia zwrotów, ogólnego sensu dialogów, historyjek. Na poziomie  tworzenia wypowiedzi uczeń odtwarza jedynie te zwroty, które zostały wcześniej przedstawione i przećwiczone przez nauczyciela poprzez zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, nazywanie obiektów, gry i zabawy edukacyjne, opisywanie przedmiotów, recytowanie wierszyków, śpiewanie piosenek oraz odgrywanie scenek. Język pisany rozwijany jest przez czytanie wyrazów i zdań, a także przez przepisywanie wyrazów i zdań oraz pisanie z pamięci poznanych wyrazów. Po trzech latach nauki języka niemieckiego uczeń jest w stanie tworzyć proste i spójne wypowiedzi na tematy dotyczące ucznia, jego rodziny oraz związanych z życiem codziennym. Uczeń potrafi tworzyć wypowiedzi pisemne o charakterze listów lub krótkich tekstów.

Dzięki uczestnictwu w lekcjach poznaje cywilizację i kulturę Niemiec, a także krajów państw obszaru niemieckojęzycznego.