Zaznacz stronę

Poradnia psychologiczna i logopedyczna

PSYCHOLOG: Agnieszka Stecyszyn
„Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się” .(Aldous Huxley)

LOGOPEDA: Aleksandra Kuszneruk
„Praca i duma z tego co się robi jest źródłem szczęścia i powinna nim być”. (Mahatma Gandhi)

Cel i główne zadania psychologa:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 • Wstępne rozpoznawanie obszarów deficytowych.
 • Obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli, umożliwiającym.in. diagnozę zachowań społecznych dzieci w dużej grupie rówieśniczej, nawiązywania relacji rówieśniczych, sposobu podejścia do zadań dydaktycznych, umiejętności skupienia uwagi.
 • Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Działania ukierunkowane na rozwój struktury „ja” (warsztaty, zajęcia grupowe, terapeutyczno-wychowawcze, psychoedukacyjne, z elementami treningu socjoterapeutycznego).
 • Działania korekcyjno – kompensacyjne.
 • Konsultacje dla Kadry Przedszkola i Szkoły oraz konsultacje dla Rodziców.

 

Cel i główne zadania pedagoga:

 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji zainteresowań, oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywanie problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • Działania korekcyjno – kompensacyjne
 • Konsultacje dla Kadry Szkoły oraz konsultacje dla Rodziców

 

Cel i główne zadania zajęć logopedycznych:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, prozodycznej.
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 • Usprawnianie techniki czytania i pisania.

Zajęcia dodatkowo płatne (50 zł. – 30 min)

 • Indywidualna terapia logopedyczna