Zaznacz stronę

Opłaty

Opłaty:

Opłata wpisowa wynosi  990 zł ; jest bezzwrotna i uiszczana jednorazowo przy zapisie dziecka do szkoły.  W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do placówki, rodzicom przysługiwała będzie zniżka czesnego w wysokości 10%  na drugie i kolejne dziecko oraz zwolnienie z opłaty wpisowego. Jeżeli w trakcie trwania umowy, którekolwiek z rodzeństwa przerwie edukację w Niepublicznej Szkole Podstawowej INSPIRACJA,  rodziców przestaną obowiązywać wszelkie rabaty.

Nr konta INSPIRACJA:
78 1050 1012 1000 0090 3165 0576
treść przelewu: Czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka

Komplet podręczników i materiałów dydaktycznych – koszt  zgodnie z przestawionym rodzicom wykazem podręczników zatwierdzonych do użytku.

Naszym uczniom oferujemy ciepły posiłek ( obiad z dwóch dań), którego cena wynosi 20 zł oraz podwieczorek 5 zł.
Istnieje możliwość dopłaty do posiłków dla dzieci alergicznych w wysokości 5 zł – posiłki takie będą przygotowywane wg Państwa wytycznych.

W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w dniu dzisiejszym i kolejnych dniach, gdy zgłoszenie następuje w dniu dzisiejszym do godz. 15.00, Rodzice otrzymają zwrot kwoty za wyżywienie za okres nieobecności dziecka począwszy od kolejnego dnia po zgłoszeniu.
W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w danym dniu po godz. 15.00 zwrot będzie naliczany od trzeciego dnia nieobecności dziecka.
Zwrot kwoty za wyżywienie następuje poprzez pomniejszenie opłat w następnym miesiącu o odpowiednią kwotę zwrotu.

Aktualna oferta placówki oraz wysokość czesnego jest przedstawiana Państwu na spotkaniach z Dyrektorem szkoły.