Zaznacz stronę

Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Zadania – czynności

 

Terminy Odpowiedzialni

Zebrania klasowe stacjonarnie we wszystkich klasach. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i przepisami porządkowymi obowiązującymi na terenie placówki.

Klasa 1 i nowi uczniowie z klas 2-8                                – zgody/deklaracje/upoważnienia obowiązujące              w placówce.

 

Wydarzenia zaplanowane na pierwsze półrocze: wycieczki, wydarzenia szkolne, konkursy.

 

7 września 2022r. dyrektor, wychowawcy

Informacje o postępach w nauce – stacjonarnie konsultacje indywidualne z rodzicami (listy zapisów w holu).

 

26 października 2022r. dyrektor, nauczyciele wszystkich przedmiotów

Zebrania klasowe (stacjonarne lub online w zależności od pandemii) we wszystkich klasach.

Przekazanie przewidywanych ocen śródrocznych przez wychowawców i sprawy bieżące.

Konsultacje indywidualne z wszystkimi nauczycielami wg ustalonych godzin – listy

14 grudnia 2022r. dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów

 Przekazanie wyników nauczania za I półrocze.

 

Zebrania klasowe wg potrzeb.

 

 

25 stycznia 2023r.

 

dyrektor, wychowawcy

Informacje o postępach w nauce – konsultacje indywidualne z rodzicami – listy w holu.

W zależności od potrzeb, także zebrania klasowe.

 

29 marca 2023r. dyrektor, nauczyciele wszystkich przedmiotów

Zebrania klasowe we wszystkich klasach

Przekazanie przewidywanych ocen rocznych przez wychowawców.

Konsultacje indywidualne z wszystkimi nauczycielami wg ustalonych godzin -listy

17 maja 2023r. dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów